બી.એ./બી. કોમ સેમ-6 અને એમ.એ./એમ કોમ સેમ -4 ના રીપીટર પરીક્ષા ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 23/06/2023 છે. નોંધ - સેમ -1 થી 5 સેમ પાસ અને સેમ 6 માં 2 કે તેથી ઓછા વિષય માં ફેલ હશે તો જ ફોર્મ ભરાશે. એમ સેમ - 1 થી 3 પાસ હોય અને સેમ 4 માં 2 કે તેથી ઓછા વિષય હશે તો જ ફોર્મ ભરી શકાશે.

Admission Letter